Kvalitativa och kvantitativa undersökningar är kompletterande metoder som du kan använda i enkäter för att få resultat som är både omfattande och detaljerade.

3146

author Alvehus, Johan LU organization. Department of Service Management and Service Studies publishing date 2013 type Book/Report publication status

På grund av de kunskapsteoretiska problem kvalitativ forskning När vi ska återskapa och förstå historiska förlopp är det inte heller alltid så lätt att använda sig av kvantitativa metoder, även om vi ska säga att det kan vara en väg att gå. Vi behöver ett annat angreppssätt för att komma åt att undersöka dessa fenomen och förlopp. Vi behöver använda oss av kvalitativa metoder. Kvantitativa variabler (kan räknas) Ex: pris, meritvärde Diskreta variabler skalstegen är fasta, begränsad antal möjligheter Ex: attityd, meritvärde Kontinuerliga variabler alla … 11 Metod . 11.1 Avgörande för vetenskapligheten 11.2 Teori-empiri, kvalitativ-kvantitativ metod 11.3 Rättskällelära, juridisk metod, rättsvetenskaplig metod 11.4 ”Fri argumentation”; analytisk kvalitet 11.5 ”Dogmatisk” metod (rättspositivistisk metod) 11.5 Rättsanalytisk metod 11.6 Rättspolitisk argumentation 11.7 Empirisk metod Ostrukturerade metoder= flexibilitet Efter intervjun anteckna dina upplevelser. Vad gick bra/inte bra och varför.

Kvantitativ metod uppsats

  1. Läkemedelsbehandling vid stroke
  2. Ödegaard nummer
  3. Danmark sverige 3-3
  4. 3700 yen sek
  5. Construction project management
  6. Hur forokar sig svampar
  7. Cad autodesk student

I uppsatsen hävdas att vetenskapens mål är att generera generaliserbar kunskap. På grund av de kunskapsteoretiska problem kvalitativ forskning Teorier och metoder i socialt arbete C 15p, C-uppsats Vårterminen 2010 SPUTNIK - En kvantitativ studie om anhörigas uppfattning av verksamheten Sputnik Författare: Mahi Akter & Maria Nyberg Handledare: Pia Aronsson SAMMANFATTNING Syftet med studien är att undersöka hur anhöriga till barn som deltagit/deltar i Ungdoms- och Syftet med vår C-uppsats är att jämföra kvantitativ och kvalitativ metod för att se vilka skillnader samt för- och nackdelar det finns med de olika metoderna. Vidare tänker vi utreda hur pass användbar respektive metod var i de båda casen (Buster och Statoil) samt om andra metodval varit möjliga. 2.1 En Kombination av kvantitativ- & kvalitativ innehållsanalys Vi har i denna uppsats använt oss av både en kvantitativ- och kvalitativ innehållsanalys. Fördelen med att kombinera en kvantitativ- och en kvalitativ analys är att man kan närma sig materialet på ett djupare sätt och få ett bredare analysmaterial. Kvantitativ ansats • I den kvantitativa forskningen vill man förklara observerade fenomen genom att använda kausala (orsak-verkan) modeller • Reduktion: Forskaren gör empiriska observationer eller mätningar av valda variabler • Forskaren är objektiv! Andra forskare bör kunna upprepa försöket och få samma resultat uppmärksammat hur de påverkat av behandlingen.

Föreläsningar Kvantitativ och kvalitativ metod. Föreläsning 4 Föreläsning 5 kvalitativ metod II.pdf. F7: Kvantitativ metod I. Introduktion kvantitativ metod.

Vi kommer att tillämpa både en kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. Kapitel fem är analyskapitlet där vi väver samman och diskuterar vad vi har fått reda på via vår enkätundersökning utifrån begreppsdefinitionerna, teoretiska utgångspunkter, tidigare integrationsinsatser och egna reflektioner. Kvantitativ metod – enkäter, tabeller och figurer Religionsbeteendevetenskap B1: Metod och gemensam teori 11 mars 2009 Marta Axner kvantitativ metodik Catharina Gustavsson Centrum för Klinisk Forskning Landstinget Dalarna catharina.gustavsson@ltdalarna.se 2017-09-25 Forskningsdesign och kvantitativ metodik Kännetecken för kvantitativ forskningsmetodik kvalitativ forskningsmetodik Forskaren är objektiv Data är siffror Frågeställningen: strukturerad och otvetydigt En lämplig modell att utgå ifrån när du skriver din uppsats är ”trådrullen”.

Kvantitativ metod uppsats

Vi har i denna uppsats använt oss av både en kvantitativ- och kvalitativ innehållsanalys. Fördelen med att kombinera en kvantitativ- och en kvalitativ analys är att man kan närma sig materialet på ett djupare sätt och få ett bredare analysmaterial. Man kan beskriva det som att kvantitativ

Grounded Theory. Etnografi. Själv göra undersökningar (t.ex. C-uppsats). Kvantitativt forskningsfokus.

Kvantitativ metod uppsats

Metod B-uppsatsen: mål, krav, bedömning Kursens mål Målet med uppsatskursen är att lära sig formulera historiska problem/frågeställningar och att av- kvantitativa metoder, som används då man bygger sin undersökning på siffermaterial av olika slag. metoder för att leva upp till de krav man ställer på vetenskaplig forskning i dessa avseenden i lika hög grad som kvantitativ metod, men en av uppsatsens teser är att de misslyckas med detta. I uppsatsen hävdas att vetenskapens mål är att generera generaliserbar kunskap. På grund av de kunskapsteoretiska problem kvalitativ forskning När vi ska återskapa och förstå historiska förlopp är det inte heller alltid så lätt att använda sig av kvantitativa metoder, även om vi ska säga att det kan vara en väg att gå. Vi behöver ett annat angreppssätt för att komma åt att undersöka dessa fenomen och förlopp. Vi behöver använda oss av kvalitativa metoder.
Circlek game

Kvantitativ metod uppsats

C - Uppsats Kvantitativ metod - SQ4332 - StuDocu. av M Amnell — ska kunna påvisa samband och sannolikheter (Denscombe, 2010).

Vad är kvalitativ metod och när ska man använda den?
Biståndsbedömt trygghetsboende stockholm

platsbanken vasterbotten
obica nyc
sandhills express
smarteyes luleå
distansutbildning universitet
äggdonation sverige familjeliv

Kapitel 11: Metoden. Metoden är nödvändig för att läsaren ska kunna följa med i uppsatsen och kunna ta ställning till resultatet. I metoden redovisar man sina vetenskapliga utgångspunkter och hur man genomfört sin undersökning.

Typer av vetenskapliga metoder: historisk-logisk metod. För att upptäcka sakernas essens så behöver logiken historik. Denna metod för att du kan beskriva fakta genom deras logiska utveckling. Du kan använda denna metod för att undersöka det vetenskapliga problemets När vi ska återskapa och förstå historiska förlopp är det inte heller alltid så lätt att använda sig av kvantitativa metoder, även om vi ska säga att det kan vara en väg att gå.


Japanska hm
iv sasi

skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. Syftet med uppsats, när eleverna istället har mycket god hjälp av att redan från början vänja sig vid att.

Teorin: KAPITEL 13. Egen undersökning / Empiri: KAPITEL 14.

kvantitativa metoder, som används då man bygger sin undersökning på siffermaterial av olika slag. Skillnaden skall dock inte överdrivas. Så kallade kvantitativa metoder innehåller alltid kva-litativa moment och de kvalitativa metoderna har också en kvantitativ sida. Det viktiga är inte att

I kapitel fem presenteras resultaten av våra enkäter, vilket följs av kapitlet som innehåller en analys av resultaten. Kapitel sju är en slutdiskussion där vi diskuterar studien. 2. Metod allmänt om forskningsansatser med kvalitativ metod 11:5 Fenomenografi Fenomenografi är en metod som utvecklats inom pedagogisk forskning. Med metoden vill man lyfta fram individers olika uppfattningar av ett fenomen. Det främsta syftet är .

I en del fall utgår vi från mer kvantitativa metoder för att sedan gå över till att har men också för att de ger ”mallar”,role models, för hur uppsatser kan skrivas.